# لبخند،پلک،_فصل

نامهرکدامازدانشآموزانرادربرگهایجداگانهنوشت،وسپستمامنظراتبچههایدیگردرموردهردانشآموزرادرزیراسمآنهانوشت .روزدوشنبه،معلم برگه مربوط به هر دانشآموز را تحویل داد .شادی خاصی کلاس را فرا گرفت .معلم این زمزمه ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید