مهارت خود را در زبان انگلیسی بیازمایید!

"مهارت خود را در زبان انگلیسی بیازمایید"

 

لطفاً 
جمله
زیر را به انگلیسی روان ترجمه کنید:

وضو گرفتن در آبدارخانه اکیداً ممنوع است

.

.

.

.

.

.


سخته ؟ 
نه فکر نمی کنم 
اونقدر
ها هم سخت 
باشه
چون ترجمۀ صحیح در زیر 
اومده

ببینید آیا 
تونستید
درست ترجمه کنید

؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یک کمی پایین‌تر

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ترجمۀ دقیق

، صحیح و روان 
جمله بالا اینه 
:

 

شاید شما مطمئن نباشید ولی شخص مترجم اونقدر مطمئن بوده که حتی زحمت قاب گرفتن این متن زیبا را هم کشیده ... !

/ 0 نظر / 14 بازدید